Opasteet

Valmistajat

INFO

Opasteet
Valikoimistamme löytyy satoja varoitus-, kielto-, opastus- ja muita kilpiä useassa eri koossa. Materiaaleina alumiini, magneetti, muovi sekä tarra. Opasteet on jaettu tuoteryhmiin niiden käyttötarkoituksen mukaan. Tarpeesi mukaisen kilven löydät helpoiten joko sivuston hakutoiminnolla tai selaamalla tuoteryhmiä.

Paloalan kilvet, poistumistiemerkinnät, jälkivalaisevat kilvet ja ensiapukilvet ovat haetuimpien joukossa.

Kyltti tulisi aina sijoittaa niin, että se varoittaa tai ohjeistaa ajoissa, eli opaste on näkyvällä paikalla. Opastekilvet parantavat turvallisuutta kiinteistöissä.

Kaikki valikoimissamme olevat kilvet ovat ISO 7010 standardin mukaisia.

Opasteet

Alatuoteryhmät

 • Jälkivalaisevat kilvet
  Jälkivalaisevia opasteita käytetään poistumisteiden ja alkusammutus- sekä ensiaputarvikkeide merkitsemiseen. Jälkivalaisevat opasteet näkyvät pimeässä valojen sammuttua tulipalon tai sähkökatkoksen takia.

  Yleisimpiä opasteiden sijoituspaikkoja ovat ovet, seinät, kaiteet, hissit ja palo- ja pelastuskaluston sijoituspaikat.
 • Paloalan kilvet
  Paloturvallisuusopasteet ovat mm. palokunnan toiminnan kannalta välttämättömiä. Paloalan kilvillä osoitetaan esimerkiksi palopostien sijainti, sammutuspeitteiden ja sammutttimien sijanti sekä muu olennainen tieto sammutustöitä varten.

  Huomioithan, että paloalan kilvet löytyvät sekä normaaleina että jälkivalaisevina kilpinä.
 • Poistumistieopasteet
  Poistumisteiden merkintä on ensiarvoisen tärkeä osa kiinteistön turvallisuutta. Rakennusmääräyksissä kehotetaan merkitsemään poistumistiet sekä pääsy niille, etenkin tilanteissa joissa poistumisreittien ovet ja pääsy niille eivät ole selvästi nähtävissä tai muut ovet voivat harhauttaa ulos pyrkijöitä.
 • Väestönsuojelukilvet
  Valikoimistamme löytyy kaikkia väestönsuojelulain mukaisia kilpiä ja opasteita. Oranssin ja sinisen värisillä kylteillä merkitään väestönsuojien sijainti kiinteistöissä.

  Väestönsuojan rakentamisessa ja varustamisessa käytettäville laitteille ja tuotteille asetettavista vaatimuksista, laitteisiin tehtävistä merkinnöistä sekä laitteiden mukana toimitettavista tiedoista ja ohjeista säädetään pelastustoimen laitteista annetussa laissa. Vanhoissa taloissa kannattaa tarkistaa merkintöjen kunto ja huolehtia niiden ajanmukaisuudesta sekä hyvästä sijoittelusta.

  Valikoimissamme myös kaikki muut väestönsuojan tuotteet. Katso lisää Väestönsuojatarvikkeemme
 • Ensiapukilvet
  Ensiapukilvillä merkitään ja korostetaan esniapupisteiden paikkaa. Opasteet nopeuttavat toimintaa mahdollisessa hätätilanteissa. Ensiapuopasteita on saatavilla myös jälkivalaisevina, jolloin ne ovat löydettävissä myös pimeässä.
 • Varoituskilvet
  Varoituskilpien on tarkoitus ohjata ihmisiä toimimaan turvallisesti. Niitä käytetään, mikäli työntekijälle aiheutuvia vaaratilanteita ei voida välttää tai riittävästi vähentämään yleisillä teknisillä tai rakenteellisilla toimenpiteillä. Ne toimivat muita turvatoimia täydentävänä.
 • Kieltokilvet
  Kieltokilvillä ohjataan ihmisten toimintaa turvallisemmaksi ja alueelle sopivaksi. Tutut kieltomerkit kiinnittävät ihmisten huomion ja auttavat pitämään esimerkiksi kielletyt alueet vain asianosaisten käytössä.
 • Ohjekilvet
  Ohjekilvet laitetaan useimmiten siniselle taustalle, ja huutomerkki kertoo huomion tarpeesta. Ohjekilvet neuvovat arkipäiväisessä toiminnassa ja erityistilanteissa. Ohjekilpiin kuuluvat mm. työmaiden ohjeistukset "Käytettävä kuulonsuojaimia", "Käytettävä suojakypärää" tai "Käytettävä putoamissuojaimia".
 • Vaaralliset aineet ja ADR
  Maailmanlaajuisesti yhdenmukaiset vaarallisten aineiden kilvet.

  Väistyvän lainsäädännön mukaiset oranssimustat varoitusmerkit on korvattu vuodesta 2014 lähtien CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisilla puna-valkomustilla merkeillä siirtymäaikojen puitteissa. Uusissa varoitusmerkeissä on oltava kärjellään oleva neliö, jossa on musta symboli valkoisella taustalla sekä punainen kehys, joka on riittävän leveä ollakseen selkeästi näkyvä. Varoitusmerkin muodosta, väristä ja koosta on säädetty CLP-asetuksessa.

  CLP-asetuksella pannaan EU:ssa täytäntöön maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä GHS. Järjestelmän tavoitteena on, että kemikaalien luokituksessa ja merkinnöissä käytettäisiin samoja periaatteita koko maailmassa, jolloin kemikaaliturvallisuus paranee ja kemikaalikauppa yli rajojen helpottuu.

  Varoitusmerkit luokitellaan vaaran mukaan fysikaalisiin vaaroihin, terveydelle aiheutuviin vaaroihin, ympäristölle aiheutuviin vaaroihin sekä muihin vaaroihin. Aineita ja seoksia, joiden ominaisuudet täyttävät tietyt vaaroihin liittyvät kriteerit, pidetään vaarallisina ja ne on luokiteltava ja merkittävä luokitusta vastaavalla varoitusmerkillä. Kutakin vaaraluokkaa, vaaraluokan jaottelua ja vaarakategoriaa vastaa tietty varoitusmerkki.
 • Vesihuoltokilvet
  Vesihuoltoon tarvittavat opasteet ja kilvet
 • Sähköalan kilvet
  Useimmat sähköalan varoituskilvet ja merkintäkilvet löytyvät valikoimistamme. Mikäli et löydä kaipaamaasi opastetta, ota yhteyttä, niin toimitamme teille toivomuksienne mukaisen opasteen muutamassa päivässä.
 • Kiinteistökilvet
  Useita erilaisia merkintä- ja varoituskilpiä kiinteistöjen sisä- ja ulkotiloihin. Kilvet helpottavat kulkemista kiinteistöissä.
 • Muut kilvet
  Tästä kategoriasta löytyvät mm. kierrätykseen ja jätteiden lajitteluun sopivat kilvet.